Kancelaria radcy prawnego a kancelaria prawna – zasadnicze różnice o których każdy klient powinien wiedzieć
201608.12
Off
1

Kancelaria radcy prawnego a kancelaria prawna – zasadnicze różnice o których każdy klient powinien wiedzieć

Kancelaria radcy prawnego a kancelaria prawna – czy oba pojęcia są tożsame? Na pierwszy rzut oka potencjalnego klienta wydaje się że tak ale różnice są zasadnicze i każdy klient kancelarii radcy prawnego lub kancelarii prawnej powinien o nich wiedzieć. Obecnie na rynku usługi oferuje wiele spółek czy też jednoosobowych działalności, których firma brzmi ,,kancelaria prawna’’….

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
201608.04
Off
2

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych są uregulowane w ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 ze zm.). Na wstępie należy wyjaśnić, iż do ustawy tej zostały wprowadzone istotne zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiana ta została wprowadzona w celu dostosowania przepisów polskiego…

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia.
201606.27
Off
1

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia.

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia wciąż nie jest powszechnie znane. Tymczasem biorąc pod uwagę, iż dochód ze sprzedaży mieszkania zazwyczaj jest dość wysoki, należy pamiętać, że i wysokość podatku dochodowego będzie odpowiednio znaczna. Opodatkowanie sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia jest uregulowane  w ustawie z dnia 26 lipca 1991…

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek dochodowy
201606.01
Off
0

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek dochodowy

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek dochodowy – zbycie mieszkania, które wcześniej zostało nabyte w drodze dziedziczenia nie zawsze musi stanowić przedmiot opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to jednak kwestia dość złożona, ponieważ wymaga analizy zarówno przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.,…

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
201605.17
Off
0

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych stanowi jeden ze środków ochrony przysługujących poszkodowanemu w przypadku naruszenia jego dóbr osobistych. Kluczowa w kontekście dalszych rozważań okazuje się regulacja ustawowa, zgodnie z treścią art. 24 § 1 KC, „ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone, [bądź naruszone] cudzym działaniem (…) na zasadach przewidzianych w kodeksie może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub…

Zastrzeżenie prawa własności na fakturze
201604.29
Off
2

Zastrzeżenie prawa własności na fakturze

Dynamika rozwoju gospodarczego nieustannie skłania nas do korzystania z różnego rodzaju instrumentów prawnych. W drodze do sfinalizowania umowy często posiłkujemy się środkami, które mają uchronić nas przed brakiem wiarygodności kontrahenta oraz zapewnić bezpieczny przebieg samej transakcji. Ilość takich gwarancyjnych mechanizmów, które stanowią odstępstwo od powszechnie przyjętych zasad kontraktowania stale wzrasta, dlatego nieraz trudno uchwycić ich…

Nieuczciwa konkurencja w Internecie
201604.11
Off
2

Nieuczciwa konkurencja w Internecie

Nieograniczony krąg odbiorców, szybkie tempo wymiany informacji – w nieskończoność można byłoby wymieniać zalety związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w przestrzeni wirtualnej. Niestety, aktywność w sieci uruchamia za sobą także negatywne aspekty, a jednym z nich jest zataczająca coraz szersze kręgi, nieuczciwa konkurencja w Internecie. W jaki sposób można uchronić się przed jej szkodliwym oddziaływaniem? Wizja…

Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym
201603.21
Off
2

Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym

Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym, jest instytucją procesową o szerokim zastosowaniu, jednak najszersze zastosowanie ma w przypadku upływu terminu do zaskarżenia orzecznia. Zgodnie z art. 369 KPC, apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika postanawia zaskarżyć zapadłe w jego sprawie…

Jak legalnie nie płacić ZUS-u, czyli 13 sposobów optymalizacji składki na rzecz ZUS-u
201603.07
Off
31

Jak legalnie nie płacić ZUS-u, czyli 13 sposobów optymalizacji składki na rzecz ZUS-u

Jak legalnie nie płacić ZUS-u ? – to pytanie zapewne zadał sobie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce. Składki na ubezpieczenie społeczne ciągle rosną i rosnąć będą dalej z prostej przyczyny, a mianowicie całkowitej niewydolności obecnego systemu emerytalnego i braku jakiegokolwiek pomysłu po stronie polityków na jego reformę. Dlatego też w niniejszym artykule postaram…

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela?
201603.05
Off
3

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela?

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela? To jeden z dylematów przed jakim stają nie tylko klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy, ale też ich profesjonalni pełnomocnicy. Dlatego też postaram się w niniejszym artykule odpowiedzieć na powyższe pytanie, gdyż skutki wadliwego określenia strony pozwanej mogą mieć negatywne konsekwencje procesowe dla osoby poszkodowanej, łącznie z odrzuceniem pozwu. I. Nowe podmioty na…

Kara umowna a odstąpienie od umowy
201602.29
Off
1

Kara umowna a odstąpienie od umowy

Zawierając umowę staramy się chronić swoje interesy wprowadzając do niej różnego rodzaju klauzule. Jednymi z najczęściej stosowanych są – kara umowna i odstąpienie od umowy. Jednak tutaj pojawia się problem, a mianowicie czy w przypadku odstąpienia od umowy możemy także żądać zapłaty kary umownej, np. z tytułu opóźnienia? Dlatego też w niniejszym artykule postaram się…

Kiedy posiadacz służebności przesyłu jest w dobrej wierze?
201602.24
Off
1

Kiedy posiadacz służebności przesyłu jest w dobrej wierze?

Służebność przesyłu jest instytucją prawa cywilnego. Została oparta na unormowaniach Działu III Rozdziału III ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.], (zwaną dalej w skrócie „Kodeksem cywilnym”). Zgodnie z art. 3051 wskazanej ustawy, istota służebności przesyłu, polega na możliwości obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować…

Zadatek a zaliczka
201602.19
Off
3

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka –  w języku potocznym zwykle zestawiamy ze sobą te pojęcia zamiennie, tymczasem okazuje się, że w odmienny sposób kształtują one sytuację prawną stron umowy. Na kanwie rozważań o minimalizowaniu ryzyka kontraktowego, czas odpowiedzieć na pytanie o podstawowe różnice między wskazanymi instytucjami. Relacja wierzyciel- dłużnik jest wpisana w realia obrotu gospodarczego. Każdy z…

Miarkowanie kary umownej
201602.16
Off
3

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej to instrument wzmacniający pozycję na pozór niesolidnego dłużnika. Obowiązujące przepisy stwarzają możliwość takiego ukształtowania treści postanowień umownych, aby został w nich oznaczony obowiązek zapłaty oznaczonej kwoty na wypadek niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania. Pora rozważyć, w jakiego rodzaju sytuacjach tego rodzaju zastrzeżenie mogłoby efektywnie służyć ochronie interesów majątkowych. Często brakuje nam…

Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek ?
201602.12
Off
5

Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek ?

W świetle art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego [zwanego dalej: KC] każdego rodzaju „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Niestety, nawet cytowana regulacja, podobnie jak inne występujące na gruncie polskiego prawa podstawy dochodzenia roszczeń na ogół pozostawia nas bezradnym wobec zwykłej nieuczciwości kontrahenta. Jakie skutki…

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych
201601.15
Off
5

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”] zawiera enumeratywny katalog środków służących ochronie dóbr osobistych. Jednym z nich jest roszczenie o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych mające na celu rekompensatę szkody o charakterze majątkowym. Kodeks cywilny nie zawiera legalnej definicji dóbr osobistych….

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
201601.0212

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest świadczeniem, którego poszkodowany może domagać się w związku ze zdarzeniem skutkującym powstaniem po jego stronie szkody majątkowej na osobie. Co dokładnie można uznać za uszczerbek na zdrowiu? Uszczerbek na zdrowiu może przybrać postać szkody majątkowej lub niemajątkowej (krzywdy). Naprawienie szkody majątkowej na osobie uregulowane zostało w odniesieniu do dwóch…

Jak odzyskać koszty zastępstwa procesowego?
201512.2910

Jak odzyskać koszty zastępstwa procesowego?

W niniejszym artykule przedstawiamy i wyjaśniamy aktualne regulacje prawne dotyczące kosztów zastępstwa procesowego. Opisujemy w jaki sposób odzyskać koszty zastępstwa procesowego. Instytucja zwrotu kosztów zastępstwa procesowego została uregulowana w Dziale I Tytułu V Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm., dalej jako ,,Kodeks postępowania cywilnego’’) zatytułowanym…

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
201512.20
Off
1

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Prowadzenie gospodarstwa rolnego niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem szkody na osobie lub szkody majątkowej. Odszkodowania za wypadek w rolnictwie poszkodowany z tego tytułu może dochodzić z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także z ubezpieczenia OC rolnika. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS Możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie…