Prawnik z urzędu – czyli jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną przed sądem
202311.30
Off
0

Prawnik z urzędu – czyli jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną przed sądem

Prawnik z urzędu, pełnomocnik z urzędu, obrońca z urzędu, adwokat z urzędu – wszystkie te nazwy sprowadzają się mniej więcej do możliwości bezpłatnej pomocy prawnej (reprezentacji sądowej), gdzie koszty tej reprezentacji ponosi sąd (Skarb Państwa) albo przeciwnik procesowy. Jest to zatem atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie ponieść samodzielnie kosztów pomocy prawnej…

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – czyli reklamacja w praktyce sądowej
202302.16
Off
1

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – czyli reklamacja w praktyce sądowej

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy to zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za istnienie wad fizycznych lub prawnych na rzeczy sprzedanej (inaczej niezgodność rzeczy sprzedanej z umową). Rękojmia stanowi zatem prawo ochronne przysługujące kupującemu wobec sprzedającego. Na czym polega wada fizyczna przedmiotu sprzedaży? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie…

202005.04
Off
40

Sprzeciw od nakazu zapłaty – bezpłatny wzór sprzeciwu do pobrania

Sprzeciw od nakazu zapłaty – bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym  do pobrania z komentarzem. Jakie są rodzaje nakazów zapłaty w postępowaniu sądowym? Nakaz zapłaty jest zazwyczaj pierwszym pismem sądowym, jakie otrzymujemy w sytuacji, gdy zostaliśmy pozwani o zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Sądowy nakaz zapłaty może być wydany w:…

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa w gospodarstwie rolnym
201808.31
Off
1

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym jest objęte ubezpieczeniem OC rolnika,  z którego poszkodowany może dochodzić roszczeń związanych z powstałą szkodą. Posiadanie psów i wykorzystywanie ich w gospodarstwach rolnych jest powszechnie stosowaną praktyką, z którą jednak łączy się odpowiedzialność cywilna za szkody przez nie wyrządzone. Zgodnie z art. 431. § 1 Kodeksu…

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym
201808.24
Off
1

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym jest rekompensatą za doznaną krzywdę, poszkodowany czy jego bliska rodzina może otrzymać świadczenie za szkodę niemajątkową, wiążącą się na przykład z utratą zdrowia w przypadku doznanych obrażeń w wypadku komunikacyjnym. Główną funkcją zadośćuczynienia dla rodziny poszkodowanego jest funkcja kompensacyjna, będąca swego rodzaju wynagrodzeniem za doznanie krzywdy psychicznej czy…

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – o czym należy wiedzieć przed jej zawarciem?
201808.21
Off
7

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – o czym należy wiedzieć przed jej zawarciem?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego stanowi zabezpieczenie praw obu stron – najemcy jak i wynajmującego – w związku z tym należy się odpowiednio przygotować do jej zawarcia, aby uniknąć możliwości powstania w przyszłości nieporozumień. Pomimo tego, że Kodeks cywilny nie reguluje formy zawierania umowy, co oznacza, że umowa najmu na czas krótszy niż rok może być…

12 sposobów jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
201801.31
1
9

12 sposobów jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? – to pytanie wcześniej czy później zada sobie każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym. Dlatego tez w niniejszym artykule przedstawiam w 12 punktach zasady postępowania przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym, których zastosowanie umożliwi poszkodowanemu uzyskanie możliwie jak najwyższego odszkodowania. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że potoczne…

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro.
201801.16
Off
1

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro,  została przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403). Zgodnie z tym artykułem wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, które w transakcjach handlowych z wyłączeniem transakcji, w których…

Udziały w sp. z o.o. a majątek wspólny małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego
201711.07
Off
1

Udziały w sp. z o.o. a majątek wspólny małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Udziały w sp. z o.o. a majątek wspólny małżonków stanowi zagadnienie prawne budzące wiele kontrowersji i wątpliwości, które zostały omówione w niniejszym artykule. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, można rozpatrywać w dwóch aspektach, po pierwsze podążając za artykułem 152 KSH, udziały są elementami składowymi kapitału zakładowego danej spółki, które mogą dzielić się na równą…

201709.19
Off
1

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody powstałe w toku dział. gosp.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest negatywnym następstwem ponoszonym przez przedsiębiorcę, który zachowując się sprzecznie m.in. z określonymi zasadami, ustawami czy umowami popełnia czyn niedozwolony powodując szkodę. W Kodeksie Cywilnym zostało ujętych kilka reżimów odpowiedzialności od ogólnej zasady odpowiedzialności na zasadzie winy, poprzez zasadę odpowiedzialności absolutnej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy na zasadzie ryzyka jest jedną z odpowiedzialności na podstawie której,…

Umowa sprzedaży samochodu
201708.11
2
33

Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu, zwana również potocznie umową kupna-sprzedaży samochodu lub umową kupna samochodu, jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie cywilnoprawnym. Mając na uwadze różnie stosowane nazewnictwo, należy pamiętać, że zawsze mamy do czynienia z „kodeksową” umową sprzedaży, której przedmiotem jest samochód. Zatem stosowanie innego nazewnictwa np. umowa kupna samochodu, umowa kupna-sprzedaży samochodu jest…

Spółka komandytowa – wady i zalety prowadzenia dział gosp. w formie spółki komandytowej
201706.01
Off
5

Spółka komandytowa – wady i zalety prowadzenia dział gosp. w formie spółki komandytowej

Do spółek osobowych zaliczamy m.in. spółkę komandytową, która oprócz cech spółki osobowej, posiada również elementy spółek kapitałowych. Dzięki temu staje się ona efektywną formą prowadzenia działalności gospodarczej, choć tak jak inne spółki, również i spółka komandytowa posiada swoje wady i zalety. I. Spółka komandytowa – pojęcie i charakterystyka. Jak stanowi Kodeks spółek handlowych [dalej zwany:…

Spółka cywilna – wady i zalety prowadzenia działalności gosp. w formie spółki cywilnej
201705.05
Off
1

Spółka cywilna – wady i zalety prowadzenia działalności gosp. w formie spółki cywilnej

W obecnym stanie prawnym obok spółek osobowych oraz kapitałowych, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, funkcjonuje również spółka cywilna, która stanowi umowę cywilnoprawną uregulowaną w kodeksie cywilnym i podobnie jak reszta form prowadzenia działalności posiada ona swoje wady i zalety. Pojęcie spółki cywilnej oraz jej charakterystyka. Prowadzenie działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej jest jednym z najczęściej…

Ochrona klienta dokonującego czynności z osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa.
201705.01
Off
0

Ochrona klienta dokonującego czynności z osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa.

Kiedy mamy do czynienia z osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa? Na to pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 października 2014 r. (I Aca 475/14). Stan prawny omawianej sprawy klaruje się następująco: „Pozwany był przedsiębiorcą prowadzącym działalność bankową. Powodowie natomiast trwający we wspólności majątkowej małżeńskiej, planowali otwarcie w pozwanym Banku lokat…

Rękojmia ksiąg wieczystych, a nabycie własności nieruchomości w toku egzekucji
201704.04
Off
2

Rękojmia ksiąg wieczystych, a nabycie własności nieruchomości w toku egzekucji

Kwestia nabycia nieruchomości w toku egzekucji, ściśle rzecz ujmując- na skutek licytacji komorniczej, rzutuje na zastosowanie zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w ten sposób, że fakt licytacji wpływa i formułuje treść księgi wieczystej tejże nieruchomości, a dodatkowo rękojmia ksiąg wieczystych nie chroni właściciela wpisanego do księgi wieczystej. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych została uregulowana…

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety sp. z o.o.
201703.04
Off
3

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety sp. z o.o.

Wśród istniejących spółek prawa handlowego wyróżnić można spółki kapitałowe, które wybierane są najczęściej do prowadzenia  przedsięwzięć gospodarczych. Do spółek tych należy spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na rynku gospodarczym dużą popularnością cieszy się spółka z o.o. Rozważając wybór odpowiedniej formy prowadzenia przedsiębiorstwa należy jednak najpierw zastanowić się, jakie wady i zalety posiada spółka…

Spółka partnerska – wady i zalety prowadzenia dział. gosp. w formie spółki partnerskiej
201702.19
Off
5

Spółka partnerska – wady i zalety prowadzenia dział. gosp. w formie spółki partnerskiej

Każda osoba decydująca się na prowadzenie działalności gospodarczej, zastanawia się nad jej formą. Pośród  wielu opcji wyróżnić można spółkę partnerską, która posiada, jak każda spółka prawa handlowego, swoje wady i zalety. I. Definicja spółki partnerskiej. Jak opisuje to Kodeks spółek handlowych [zwany dalej: KSH], spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania…

Odpowiedzialność karna lekarza – Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną?
201701.20
Off
3

Odpowiedzialność karna lekarza – Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 t.j.), wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Czyny lekarza mogą rodzić różne rodzaje odpowiedzialności – cywilną, karną i zawodową. Ze względu na niezbędne kwalifikacje lekarzy oraz doniosłość spraw, którymi się zajmują, szczególne…

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia…
201610.31
Off
6

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia…

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika stanowi szczególny sposób ustania stosunku pracy. Sposób ten potocznie jest określany jako rozwiązanie w trybie natychmiastowym lub niekiedy zwolnieniem dyscyplinarnym.  Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia jest jednostronną czynnością prawną dokonywaną przez pracodawcę, która ma na celu rozwiązanie stosunku pracy ze…