Kancelaria radcy prawnego Pawła Iwaniaka stale współpracuje z szerokim gronem specjalistów, co pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi prawne i doradcze. W zakresie naszych kompetencji leżą zarówno sprawy związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, jak i cywilnym, podatkowym czy administracyjnym. Pomagamy również w kwestii dochodzenia odszkodowań oraz w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami.

Zakres usług naszej kancelarii jest naprawdę szeroki. Od odszkodowań i zadośćuczynień, poprzez ubezpieczenia majątkowe i osobowe, prawo własności intelektualnej i dobra osobiste, aż po prawo budowlane, prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze czy sprawy związane z nieruchomościami oraz działalnością spółek, fundacji i stowarzyszeń. Poniżej znajduje się pełna lista obszarów naszej działalności.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

1. Doradztwo prawne przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego.
2. Sporządzanie i opiniowanie umów ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.
3. Reprezentacja Klientów na etapie postępowań likwidacyjnych, a następnie postępowania sądowego w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i inne świadczenia pieniężne.

Prawo kontraktowe

1. Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie realizacji umów.
3. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów.
4. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

1. Doradztwo prawne i podatkowe z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz know-how.
2. Sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia

1. Zakładanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.
2. Pomoc przy zakładaniu spółek zagranicznych.
3. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń.
4. Kompleksowa obsługa prawna i rachunkowa spółek, oddziałów, fundacji i stowarzyszeń.
5. Likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.
6. Doradztwo prawne i podatkowe dla wspólników i akcjonariuszy.

Obsługa prawna branży IT

1. Obsługa prawna portali internetowych, sklepów internetowych oraz innych podmiotów świadczących swoje usługi online.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie praw autorskich i pokrewnych, przetwarzania danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów licencyjnych.
3. Sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, instrukcji przetwarzania danych osobowych, polityk prywatności, polityk bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz umów licencyjnych.
4. Reprezentowanie Klientów przed GIODO.
5. Doradztwo prawne w zakresie zawierania umów drogą elektroniczną.
6. Ochrona tożsamości podmiotów gospodarczych, w tym znaków towarowych, logo oraz nazw domen internetowych.
7. Przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu IT.

Prawo konsumenckie

1. Doradztwo prawne w zakresie planowanych działań związanych z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim.
2. Tworzenie regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży/świadczenia usług, spełniających wszystkie wymogi w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.
3. Ochrona konsumenta, w tym niedozwolone postanowienia umowne i praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
4. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu ochrony konkurencji i praw konsumenta.
5. Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności za produkt i roszczeń gwarancyjnych.

Nieruchomości

1. Doradztwo prawne i podatkowe przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości.
2. Sporządzanie umów dzierżawy, najmu i innych związanych z nieruchomościami.
3. Opiniowanie umów związanych z nieruchomościami oraz doradztwo związane z ich wykonaniem.
4. Analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie usunięcia negatywnych rezultatów takiej analizy.
5. Doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych.
6. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.

Dobra osobiste

1. Doradztwo prawne przy naruszeniach dóbr osobistych.
2. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Prawo budowlane

1. Doradztwo prawne z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.
2. Reprezentowanie Klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Prawo pracy

1. Sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umowy o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i polityk w sprawach zatrudnienia, etc.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie kształtowania polityki zatrudnienia w firmie.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są spory pracownicze, w tym reprezentowanie pracodawców i pracowników, przed sądami pracy.
4. Doradztwo prawne dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Ubezpieczenia społeczne i optymalizacja ZUS

1. Doradztwo prawne z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2. Doradztwo prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku płacenia ZUS.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń społecznych.

Doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa

1. Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie realizacji umów.
3. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów.
4. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych.

Prawa autorskie

1. Doradztwo prawne i podatkowe z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz know-how.
2. Sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Zostaw komentarz