202005.04
Off
40

Sprzeciw od nakazu zapłaty – bezpłatny wzór sprzeciwu do pobrania

Sprzeciw od nakazu zapłaty – bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym  do pobrania z komentarzem.

Jakie są rodzaje nakazów zapłaty w postępowaniu sądowym?

Nakaz zapłaty jest zazwyczaj pierwszym pismem sądowym, jakie otrzymujemy w sytuacji, gdy zostaliśmy pozwani o zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Sądowy nakaz zapłaty może być wydany w:

 1. postępowaniu upominawczym,
 2. elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU),
 3. postępowaniu nakazowym.

W artykule omawiamy kwestie związane ze sprzeciwem od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, które jest wydawane na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upominawczym albo w elektronicznym postępowaniu upominawczym, na podstawie pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, zaś w postępowaniu upominawczym sąd może wydać nakaz zapłaty również w sytuacji świadczenia innych rzeczy zamiennych, a także w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Ponadto w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Jakie są różnice pomiędzy nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym, a przedsądowym wezwaniem do zapłaty?

Zarówno nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) jest orzeczeniem sądowym, jest on dla nas wiążący i jego doręczenie niesie za sobą daleko idące skutki prawne, z kolei przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi dokument prywatny, który zawiera informację o żądaniu zapłaty przez inną osobę. Wezwanie nie jest dla nas wiążące. Najważniejszą różnicą pomiędzy w/w dokumentami jest fakt, że jeżeli nie wniesiemy sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym to stanie się on tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu klauzuli wykonalności uprawnia do egzekucji.

Natomiast przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest orzeczeniem sądowym i w żadnym przypadku nie może stanowić tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego, zatem brak odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty nie niesie za sobą żadnych poważniejszych konsekwencji prawnych.

W jakiej sytuacji sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Zgodnie z art. 4801 § 1. k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

W jakiej sytuacji Sąd wydaje nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny – jedyny E-Sąd w Polsce obejmujący swą właściwością całą Polskę – wydaje nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), w sytuacji gdy powód wniósł pozew za pomocą systemu teleinformatycznego, a roszczenie, którego dochodzi ma charakter pieniężny i stało się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem złożenia pozwu.

Co należy zrobić po otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym?

W przypadku otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym należy:

 1. W pierwszej kolejności zachować spokój; 😉
 2. Następnie należy na nakazie zapłaty zapisać datę jego odbioru, ponieważ sprzeciw od nakazu zapłaty powinno się wnieść w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania, a w sytuacji nie zapisania daty jego odbioru możemy mieć problem z dokładnym ustaleniem terminu, jaki mamy na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty;
 3. Dalej powinniśmy zapoznać się z pouczeniem załączonym do nakazu zapłaty;
 4. Na koniec należy złożyć we właściwym sądzie albo nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty;
 5. Jeśli nakaz zapłaty został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), sprzeciw można również wnieść w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć w sądzie lub nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A. w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania nakazu zapłaty. W przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprzeciw od nakazu zapłaty można wnieść za pomocą systemu informatycznego w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, wówczas sprzeciw od nakazu zapłaty również zostanie złożony w ustawowym terminie. Dniem złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w sytuacji wysłania go listem poleconym jest dzień nadania przesyłki listem poleconym. Dlatego należy zachować dla siebie dowód nadania i najlepiej przyczepić go do kopii sprzeciwu od nakazu zapłaty, żeby nam się nie zgubił.

Co się stanie, jeżeli nie wniesiemy sprzeciwu od nakazu zapłaty w ustawowym terminie?

Nie wnosząc sprzeciwu od nakazu zapłaty pozbawiamy się możliwości obrony swoich praw w sądzie (zgłaszania dowodów, podnoszenia zarzutów etc.), a także musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty kwoty określonej na nakazie zapłaty lub z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Jak samodzielnie sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Po zapoznaniu się z pouczeniem i zapisaniem daty odebrania nakazu zapłaty, można przystąpić do sporządzenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powinien zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie sądu, do którego wnosimy sprzeciw;
 2. oznaczenie stron wraz z adresami oraz własnym numerem PESEL, ewentualnie KRS/NIP;
 3. sygnaturę sprawy;
 4. datę sporządzenia pisma;
 5. nazwę pisma „Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”;
 6. zakres zaskarżenia (w całości lub części);
 7. wniosek o uchylenie nakazu zapłaty oraz oddalenie powództwa (w całości lub części);
 8. wniosek o zasądzenie kosztów procesu;
 9. określenie zarzutów procesowych wraz z uzasadnieniem, np.: zarzut niewłaściwości miejscowej sądu, brak legitymacji procesowej, zarzut przedawnienia, zarzut potrącenia, ewentualny zarzut potrącenia, wygaśnięcie zobowiązania, spełnienia zobowiązania, itp.;
 10. określenie wniosków dowodowych wraz ze wskazaniem faktów (okoliczności) podlegających udowodnieniu, np. zeznania świadków, opinia biegłego, dokumenty prywatne i urzędowe, wydruki stron internetowych, wiadomości email, materiały audio-wideo;
 11. uzasadnienie, w którym należy odnieść się do twierdzeń zawartych w pozwie oraz uargumentować własne zarzuty i wnioski. W uzasadnieniu należy również napisać z czym się zgadzamy, a czemu zaprzeczamy;
 12. podpis własnoręczny;
 13. załączniki, np. dowody z dokumentów, pełnomocnictwo;
 14. odpis sprzeciwu wraz ze wszystkimi załącznikami.

Dodatkowo, sprzeciw od nakazu zapłaty może zawierać wniosek o:

 1. ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wówczas dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania;
 2. zwolnienie z kosztów procesu, wówczas dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania;
 3. zobowiązanie strony przeciwnej do przedłożenia określonych dokumentów, np. ksiąg rachunkowych, w celu ustalenia czy faktura, na podstawie której powód dochodzi zapłaty została zaksięgowana;
 4. skierowanie przez sąd żądania przesłania określonych dokumentów, których odmówiono nam udostępnienia, np. ze względu na ochronę danych osobowych. Do wniosku należy dołączyć pismo, na podstawie którego odmówiono nam dostępu do dokumentów;
 5. rozpoznanie sprawy pod nieobecność pozwanej/pozwanego.
wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jak samodzielnie sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Po zapoznaniu się z pouczeniem i zapisaniem daty odebrania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), można przystąpić do sporządzenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) można wnieść za pomocą systemu teleinformatycznego, a także pisemnie wysyłając go na adres Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) nie musi zawierać uzasadnienia i dowodów, natomiast powinien zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie sądu do którego wnosimy sprzeciw (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny);
 2. oznaczenie stron wraz z adresami oraz własnym numerem PESEL, ewentualnie KRS/NIP;
 3. sygnaturę sprawy;
 4. datę sporządzenia pisma;
 5. nazwę „Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym”;
 6. wniosek o uchylenie nakazu zapłaty oraz oddalenie powództwa;
 7. podpis własnoręczny;
 8. załączniki, np. pełnomocnictwo (nie ma obowiązku załączenia dowodów);
 9. odpis sprzeciwu.

Ponadto sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) może zawierać:

 1. wniosek o zasądzenie kosztów procesu;
 2. określenie zarzutów procesowych wraz z uzasadnieniem, np.: brak legitymacji procesowej, zarzut przedawnienia, zarzut potrącenia, ewentualny zarzut potrącenia, wygaśnięcie zobowiązania, spełnienia zobowiązania, itp.;
 3. określenie wniosków dowodowych wraz ze wskazaniem faktów (okoliczności) podlegających udowodnieniu, np. zeznania świadków, opinia biegłego, dokumenty prywatne i urzędowe, wydruki stron internetowych, wiadomości email, materiały audio-wideo;
 4. uzasadnienie w którym należy odnieść się do twierdzeń zawartych w pozwie oraz uzasadnić własne zarzuty i wnioski. W uzasadnieniu należy również napisać z czym się zgadzamy, a czemu zaprzeczamy.
wzór sprzeciwu w EPU

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym, a opłata sądowa?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym jest wolny od opłaty sądowej, zatem wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty nie ponosimy żadnych opłat sądowych.

Złożyłem sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, co dalej?

W postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty utraci moc, a sąd rozpozna sprawę według zasad ogólnych tj. wyznaczy termin rozprawy/posiedzenia. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym uwzględni powództwo w całości lub w części albo je oddali, ewentualnie wyda inne orzeczenie.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd po otrzymaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w ustawowym terminie umorzy postępowanie.  Powód w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego może wnieść pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie, jednak w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, wówczas sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych.

Złożyłem sprzeciw od nakazu zapłaty po upływie 2 tygodni od jego otrzymania, co mogę teraz zrobić?

W takim stanie rzeczy należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. We wniosku o przywrócenie terminu należy uzasadnić, że opóźnienie w złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty nastąpiło bez naszej winy.

Czy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) muszę złożyć na urzędowym formularzu?

W chwili obecnej sprzeciw od nakazu zapłaty nie musi być składany na urzędowym formularzu, natomiast powinien spełniać wszystkie wymogi określone w kodeksie postępowania cywilnego, dlatego też zamieściliśmy pod artykułem bezpłatne wzory sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Gdzie mogę pobrać bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Oczywiście u nas 😉 Specjalnie dla Państwa zamieściliśmy bezpłatne wzory sprzeciwu od nakazu zapłaty do pobrania w formacie doc oraz pdf. Wzory są do pobrania w wersji edytowalnej (doc) oraz nieedytowalnej (pdf). Załączone wzory mają charakter informacyjny, należy zatem pamiętać, że wymagają dostosowania/uzupełnienia pod kątem danej sprawy.

Istnieje również możliwość odpłatnego zamówienia u nas sprzeciwu od nakazu zapłaty, wówczas prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

↓↓↓Pobierz bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w formacie doc lub pdf ↓↓↓

Bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym doc.

Bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pdf.

↓↓↓Pobierz bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) w formacie

Bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) doc.

Bezpłatny wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) pdf.

Autor artykułu i wzorów

Radca prawny Paweł Iwaniak

Zobacz także:

Umowa sprzedaży samochodu