Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski świadczy kompleksową obsługą prawną, dedykowaną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorcy, działający na podstawie różnych form organizacyjno-prawnych – od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki akcyjne. Możliwe jest to dzięki posiadaniu szerokiego grona doświadczonych specjalistów.

W naszym zespole znajdują się nie tylko prawnicy, specjalizujący się w poszczególnych gałęziach prawa, ale również radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i księgowi. To grupa doświadczonych specjalistów, gwarantująca kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Skuteczność, kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów oraz indywidualne traktowanie każdego klienta jest tym, co nas wyróżnia.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka, świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz spółek prawa handlowego, oddziałów spółek zagranicznych, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. Obsługa prawna firm w Lublinie jest świadczona przez zespół doświadczonych radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, prawników oraz księgowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować każdemu Klientowi kompleksowe rozwiązania jego problemów prawnych, podatkowych i rachunkowych.

Rodzaje obsługi prawnej oferowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka:
1. „Stała” obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane w umowie łączącej strony i obowiązują przez cały okres współpracy.
2. „Doraźna” obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane każdorazowo przed podjęciem się danego zlecenia i tylko na potrzeby jego wykonania.
3. „Indywidualna” obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i charakteru spraw.

Rozliczanie kosztów obsługi prawnej, może nastąpić według wyboru Klienta, w następujący sposób:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia obowiązuje w stałej miesięcznej wysokości ustalanej indywidualnie z Klientem, niezależenie od zakresu i charakteru prac.
2. Wynagrodzenie „success fee” – wysokość wynagrodzenia w znacznej mierze zależy od efektów pracy prawnika, w tym wyników postępowania sądowego, sądowoadministracyjnego, podatkowego.
3. Wynagrodzenie ustalane według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych przez prawnika godzin potrzebnych na wykonanie danego zlecenia oraz wcześniej ustalonej z Klientem stawki godzinowej.
4. Wynagrodzenie „mieszane” – wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o kilka wyżej przedstawionych współczynników.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy na stałą obsługę prawną:
1. Minimalizacja ryzyka prawnego i podatkowego wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. niewypłacalność kontrahentów, utrata płynności finansowej, kontrole podatkowe.
2. Zabezpieczenie interesów Klienta na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
3. Bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Optymalizacja kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kosztów podatkowych.
5. Obsługa wszystkich spraw Klienta, w tym spraw trudnych i wymagających znacznego nakładu pracy, nieopłacalnych przy doraźnym korzystaniu z pomocy prawnej.

W ramach obsługi prawnej oferujemy m.in.:
1. Doradztwo prawne i podatkowe przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Sporządzanie i negocjowanie umów gospodarczych oraz doradztwo prawne i podatkowe w toku ich zawierania i wykonywania.
3. Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
4. Zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego oraz oddziałów spółek zagranicznych.
5. Reprezentowanie spółek prawa handlowego przed organami rejestracyjnymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. Opracowywanie pełnej dokumentacji korporacyjnej spółki, w szczególności umów spółek, statutów oraz regulaminów.
7. Opracowywanie umów oraz uchwał regulujących relacje pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego.
8. Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
9. Doradztwo prawne i podatkowe przy nabywaniu udziałów oraz akcji.
10. Zaskarżanie uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzanie.
11. Kompleksowa pomoc prawna i podatkowa w zakresie rozwiązywania, likwidacji przekształcania, łączenia, podziału i przejęć spółek prawa handlowego.
12. Kompleksowa pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.
13. Przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców z wybranych dziedzin prawa.
14. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i podatkowych w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy oraz windykacji wierzytelności.
15. Kompleksowa pomoc prawną z zakresu prawa pracy, w szczególności: reprezentowanie pracodawców przed sądami powszechnymi, tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania, projektowanie umów cywilnoprawnych mogących zastąpić umowę o pracę, doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy oraz minimalizacji kosztów pracowniczych.