Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski świadczy kompleksową obsługą prawną, dedykowaną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorcy, działający na podstawie różnych form organizacyjno-prawnych – od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki akcyjne. Możliwe jest to dzięki posiadaniu szerokiego grona doświadczonych specjalistów.

W naszym zespole znajdują się nie tylko prawnicy, specjalizujący się w poszczególnych gałęziach prawa, ale również radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i księgowi. To grupa doświadczonych specjalistów, gwarantująca kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Skuteczność, kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów oraz indywidualne traktowanie każdego klienta jest tym, co nas wyróżnia.

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski, świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz spółek prawa handlowego, oddziałów spółek zagranicznych, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. Obsługa prawna firm jest świadczona przez zespół doświadczonych radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, prawników oraz księgowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować każdemu Klientowi kompleksowe rozwiązania jego problemów prawnych, podatkowych i rachunkowych.

Rodzaje obsługi prawnej oferowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka:
1. „Stała” obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane w umowie łączącej strony i obowiązują przez cały okres współpracy.
2. „Doraźna” obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane każdorazowo przed podjęciem się danego zlecenia i tylko na potrzeby jego wykonania.
3. „Indywidualna” obsługa prawna – zasady współpracy są ustalane indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i charakteru spraw.

Rozliczanie kosztów obsługi prawnej, może nastąpić według wyboru Klienta, w następujący sposób:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia obowiązuje w stałej miesięcznej wysokości ustalanej indywidualnie z Klientem, niezależenie od zakresu i charakteru prac.
2. Wynagrodzenie „success fee” – wysokość wynagrodzenia w znacznej mierze zależy od efektów pracy prawnika, w tym wyników postępowania sądowego, sądowoadministracyjnego, podatkowego.
3. Wynagrodzenie ustalane według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych przez prawnika godzin potrzebnych na wykonanie danego zlecenia oraz wcześniej ustalonej z Klientem stawki godzinowej.
4. Wynagrodzenie „mieszane” – wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o kilka wyżej przedstawionych współczynników.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy na stałą obsługę prawną:
1. Minimalizacja ryzyka prawnego i podatkowego wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. niewypłacalność kontrahentów, utrata płynności finansowej, kontrole podatkowe.
2. Zabezpieczenie interesów Klienta na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
3. Bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Optymalizacja kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kosztów podatkowych.
5. Obsługa wszystkich spraw Klienta, w tym spraw trudnych i wymagających znacznego nakładu pracy, nieopłacalnych przy doraźnym korzystaniu z pomocy prawnej.

W ramach obsługi prawnej oferujemy m.in.:
1. Doradztwo prawne i podatkowe przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Sporządzanie i negocjowanie umów gospodarczych oraz doradztwo prawne i podatkowe w toku ich zawierania i wykonywania.
3. Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
4. Zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego oraz oddziałów spółek zagranicznych.
5. Reprezentowanie spółek prawa handlowego przed organami rejestracyjnymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. Opracowywanie pełnej dokumentacji korporacyjnej spółki, w szczególności umów spółek, statutów oraz regulaminów.
7. Opracowywanie umów oraz uchwał regulujących relacje pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego.
8. Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
9. Doradztwo prawne i podatkowe przy nabywaniu udziałów oraz akcji.
10. Zaskarżanie uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzanie.
11. Kompleksowa pomoc prawna i podatkowa w zakresie rozwiązywania, likwidacji przekształcania, łączenia, podziału i przejęć spółek prawa handlowego.
12. Kompleksowa pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.
13. Przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców z wybranych dziedzin prawa.
14. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i podatkowych w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy oraz windykacji wierzytelności.
15. Kompleksowa pomoc prawną z zakresu prawa pracy, w szczególności: reprezentowanie pracodawców przed sądami powszechnymi, tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania, projektowanie umów cywilnoprawnych mogących zastąpić umowę o pracę, doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy oraz minimalizacji kosztów pracowniczych.