Odszkodowanie za pogryzienie przez psa w gospodarstwie rolnym
201808.31
Off
1

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym jest objęte ubezpieczeniem OC rolnika,  z którego poszkodowany może dochodzić roszczeń związanych z powstałą szkodą. Posiadanie psów i wykorzystywanie ich w gospodarstwach rolnych jest powszechnie stosowaną praktyką, z którą jednak łączy się odpowiedzialność cywilna za szkody przez nie wyrządzone. Zgodnie z art. 431. § 1 Kodeksu…

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym
201808.24
Off
1

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym jest rekompensatą za doznaną krzywdę, poszkodowany czy jego bliska rodzina może otrzymać świadczenie za szkodę niemajątkową, wiążącą się na przykład z utratą zdrowia w przypadku doznanych obrażeń w wypadku komunikacyjnym. Główną funkcją zadośćuczynienia dla rodziny poszkodowanego jest funkcja kompensacyjna, będąca swego rodzaju wynagrodzeniem za doznanie krzywdy psychicznej czy…

12 sposobów jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
201801.319

12 sposobów jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? – to pytanie wcześniej czy później zada sobie każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym. Dlatego tez w niniejszym artykule przedstawiam w 12 punktach zasady postępowania przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym, których zastosowanie umożliwi poszkodowanemu uzyskanie możliwie jak najwyższego odszkodowania. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że potoczne…

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
201605.17
Off
0

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych stanowi jeden ze środków ochrony przysługujących poszkodowanemu w przypadku naruszenia jego dóbr osobistych. Kluczowa w kontekście dalszych rozważań okazuje się regulacja ustawowa, zgodnie z treścią art. 24 § 1 KC, „ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone, [bądź naruszone] cudzym działaniem (…) na zasadach przewidzianych w kodeksie może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub…

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela?
201603.05
Off
3

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela?

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela? To jeden z dylematów przed jakim stają nie tylko klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy, ale też ich profesjonalni pełnomocnicy. Dlatego też postaram się w niniejszym artykule odpowiedzieć na powyższe pytanie, gdyż skutki wadliwego określenia strony pozwanej mogą mieć negatywne konsekwencje procesowe dla osoby poszkodowanej, łącznie z odrzuceniem pozwu. I. Nowe podmioty na…

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych
201601.15
Off
5

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”] zawiera enumeratywny katalog środków służących ochronie dóbr osobistych. Jednym z nich jest roszczenie o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych mające na celu rekompensatę szkody o charakterze majątkowym. Kodeks cywilny nie zawiera legalnej definicji dóbr osobistych….

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
201601.0212

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest świadczeniem, którego poszkodowany może domagać się w związku ze zdarzeniem skutkującym powstaniem po jego stronie szkody majątkowej na osobie. Co dokładnie można uznać za uszczerbek na zdrowiu? Uszczerbek na zdrowiu może przybrać postać szkody majątkowej lub niemajątkowej (krzywdy). Naprawienie szkody majątkowej na osobie uregulowane zostało w odniesieniu do dwóch…

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
201512.20
Off
1

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Prowadzenie gospodarstwa rolnego niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem szkody na osobie lub szkody majątkowej. Odszkodowania za wypadek w rolnictwie poszkodowany z tego tytułu może dochodzić z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także z ubezpieczenia OC rolnika. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS Możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie…

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne
201512.04
Off
4

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne jest świadczeniem, którego pacjent lub osoba z personelu medycznego może domagać się w przypadku zakażenia, które wystąpiło na skutek pobytu w szpitalu lub innej placówce medycznej. Ustawowa definicja zakażenia szpitalnego zawarta została w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [Dz.U….

Zadośćuczynienie za błąd medyczny
201511.24
Off
2

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Zadośćuczynienie za błąd medyczny stanowi pieniężną rekompensatę za cierpienie fizyczne oraz psychiczne wynikające z popełnionego błędu medycznego. Poszkodowany ma prawo dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny niezależnie od odszkodowania oraz renty z tego tytułu. Podstawową przesłanką domagania się zadośćuczynienia za błąd medyczny jest doznanie szkody niemajątkowej (krzywdy) wynikającej ze zdarzenia medycznego, jakiej poszkodowany pacjent doznał na…

Odszkodowanie za błąd medyczny
201511.10
Off
4

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny, zwany również błędem lekarskim lub błędem w sztuce lekarskiej, przysługuje każdemu, kto wskutek działania lub zaniechania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, doznał szkody. W polskim systemie prawnym brak legalnej definicji błędu medycznego. Pojęcie to jest szeroko omawiane przez przedstawicieli doktryny oraz przez judykaturę. Zgodnie z…

Renta z polisy OC sprawcy wypadku
201510.16
Off
7

Renta z polisy OC sprawcy wypadku

Renta z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje poszkodowanemu, który wskutek wypadku drogowego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 444 § 2 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16…

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku
201510.12
Off
4

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje przysługuje każdej osobie poszkodowanej w wyniku  wypadku drogowego, która poniosła z tego tytułu szkodę – majątkową lub osobową. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152…

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym
201510.09
Off
3

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym

Zgodnie z art. 445 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”], w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężna tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,. Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym przysługuje…

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
201510.07
Off
1

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

Możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych przez ubezpieczonego przewidziana została w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 [zwanej dalej: „ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych]. Oprócz…

Renta po śmierci osoby bliskiej
201510.05
Off
4

Renta po śmierci osoby bliskiej

Przesłanki roszczenia o rentę po śmierci osoby bliskiej zostały uregulowane w art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Na mocy tego przepisu osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody…

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
201510.02
Off
3

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Instytucja zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej uregulowana jest w art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Zgodnie z tym przepisem sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  Zadośćuczynienie za śmierć…