Własność intelektualną należy postrzegać jako wszystko to, co powstało w wyniku procesu twórczego i zostało przedstawione w postaci materialnej (książka, szkic, plan itp.). Innymi słowy, własność intelektualna jest zbiorem praw, który jest efektem pracy aktywności człowieka, szczególnie w dziedzinie artystycznej, naukowej, literackiej i przemysłowej.

Własność przemysłowa zawiera się w pojęciu własności intelektualnej. Konwencja paryska z 1882 roku wskazuje, że jej przedmiotem są m.in. wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe. Kompleksową obsługą prawną postępowań sądowych z zakresu tych dwóch własności zajmuje się Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka.

Czym są prawa autorskie i prawa pokrewne?

Prawa autorskie są zbiorem norm prawnych, których przedmiotem jest ochrona twórczości artystycznej, literackiej i naukowej. W ujęciu podmiotowym, są to prawa majątkowe i osobiste autora do stworzonego przez niego dzieła. O ile prawa osobiste nie mogą być przeniesione na inne osoby, o tyle prawa majątkowe są dziedziczne i zbywalne.

Prawa pokrewne są rodzajem praw własności intelektualnej, które chronią interesy podmiotów, dzięki którym mogą zostać rozpowszechnione dzieła, np. producentów wideogramów, wykonawców utworów. W rozumieniu prawa autorskiego, źródło praw pokrewnych nie stanowi twórczość autorska. Prawa pokrewne są podobne do praw autorskich i nie naruszają ich.

Sporządzanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej

Majątkowe prawa własności intelektualnej (np. patent, autorskie prawa majątkowe, prawo ochronne na znak towarowy) mogą być przenoszone na podstawie umowy. Przeniesienie prawa oznacza, że dotychczas uprawniony przenosi prawo w całości lub w części i traci owe prawo w zakresie, jakiego dotyczy przeniesienie.

W zakresie usług Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka znajduje się sporządzanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej. Wówczas nasi doświadczeni adwokaci przygotowują umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych, która aby była skuteczna, zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Reprezentacja sądowa przy ochronie własności intelektualnej i przemysłowej

Obecnie prawo własności intelektualnej i przemysłowej stanowi coraz szerszy obiekt zainteresowania przedsiębiorców. Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Dlatego w tym obszarze możemy zaproponować m.in. reprezentację sądowej przy ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.