I. Kto przetwarza i administruje danymi osobowymi.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka (adres do doręczeń: ul. Głowackiego 35/61, 20-060 Lublin) zwane dalej „Kancelarią”.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” jest r.pr. Paweł Iwaniak, adres do doręczeń: ul. Głowackiego 35/61, 20-060 Lublin, tel. 501367504, email: kontakt@obslugaprawna.pro

II. W jakim celu są i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) świadczenia usług prawnych;
2) utrzymania kontaktu z klientami;
3) uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin strony obslugaprawna.pro;
4) celów rekrutacyjnych.
4. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu informowaniu o usługach prawnych Kancelarii oraz w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
5. Dane statystyczne o których mowa ust. 3 pkt. 3 są przetwarzane przez programy: AdSense, DoubleClick for Publishers czy Google Analitycs, Google Webmaster, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych są zawarte w Polityce cookies (link) oraz Polityce Prywatności (link).
6. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały udostępnione.

III. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo zażądać:
1) Sprostowania danych osobowych;
2) Usunięcia danych osobowych;
3) Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;
4) Dostępu do danych osobowych;
5) Przeniesienia danych osobowych;
6) Kopii danych osobowych.
8. Realizacja powyższy uprawnień następuję poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@obslugaprawna.pro lub tradycyjną pocztą na adres jednej Kancelarii określonej w ust. 1.

IV. Przechowywanie danych osobowych.

9. Dane osobowe w zakresie świadczonych usług są przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usług, natomiast w pozostałym zakresie przez okres 10 lat od dnia ich uzyskania.

V. Usunięcie danych osobowych.

10. Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy i rejestru kancelarii, następuję przez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@obslugaprawna.pro lub tradycyjną pocztą na adres jednej z Kancelarii określonej w ust. 1.

V. Ochrona danych osobowych.

11. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody właściciela danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe.

13.  W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zostaw komentarz