§ 1

1. Niniejsza polityka prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji uzyskanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka, zwanej dalej także „Kancelarią”, przy pomocy strony internetowej obslugaprawna.pro, zwanej dalej „Stroną”, w tym danych osobowych osób z niej korzystających, zwanych dalej także „Użytkownikami”.

2. Inspektorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Iwaniak, adres prowadzenia działalności: ul. Głowackiego 35/61, 20-060 Lublin, NIP 7122895220, REGON 061368184.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji usług wskazanych w § 3 ust. 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „Rozporządzeniem”.

§ 2

Użytkownik korzystając ze Strony, zgadza się na postanowienia niniejszej polityki prywatności.

§ 3

1. Kancelaria zbiera i przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do:
1) świadczenia usług prawnych;
2) utrzymania kontaktu z Użytkownikami;
3) uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin Strony;
4) celów rekrutacyjnych.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu informowaniu o usługach prawnych Kancelarii jedynie za ich uprzednim pozwoleniem na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.

3. Dane osobowe Użytkowników Strony są wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały udostępnione.

§ 4

1. Dane osobowe określone w § 3 ust. 1 pkt 1 przetwarzane są przez okres niezbędny dla właściwego wykonywania usług prawnych;

2. Dane osobowe określone w § 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 przetwarzane są do dnia odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych;

§ 5

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo do dostępu do danych osobowych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Użytkownicy, którzy dobrowolnie udostępnią swoje dane osobowe, mogą w każdej chwili zażądać:
1) kopii dotyczących ich danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię;
2) poprawienia również wszelkich nieścisłości w tych danych, w tym uzupełnienia danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
3) usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Kancelarii;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) przeniesienia przez Kancelarię danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, a także samodzielnego przesłania danych przetwarzanych przez Kancelarię bez przeszkód ze strony Kancelarii.

3. Czynności, o których mowa powyżej w § 5 ust. 2 pkt 1-5 zostaną wykonane przez Kancelarię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania żądania.

4. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych można je nadal przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Skarga może być wniesiona w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

§ 7

Odwołanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, następuję przez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@obslugaprawna.pro lub tradycyjną pocztą na adres Kancelarii.

§ 8

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 9

1. Kancelaria może zmienić politykę prywatności w sytuacji zmiany przepisów prawnych, a także uwzględniając komentarze i oczekiwania Użytkowników.

2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na Stronie poprzez zamieszczenie odnośnika do takich zmian na Stronie.

3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 10

W przypadku pytań lub wątpliwości na temat naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod nr tel. +48 501 367 504 lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: kontakt@obslugaprawna.pro.

Zostaw komentarz