Umowa najmu lokalu mieszkalnego – o czym należy wiedzieć przed jej zawarciem?
201808.21
Off
7

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – o czym należy wiedzieć przed jej zawarciem?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego stanowi zabezpieczenie praw obu stron – najemcy jak i wynajmującego – w związku z tym należy się odpowiednio przygotować do jej zawarcia, aby uniknąć możliwości powstania w przyszłości nieporozumień. Pomimo tego, że Kodeks cywilny nie reguluje formy zawierania umowy, co oznacza, że umowa najmu na czas krótszy niż rok może być…

Umowa sprzedaży samochodu
201708.11
2
33

Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu, zwana również potocznie umową kupna-sprzedaży samochodu lub umową kupna samochodu, jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie cywilnoprawnym. Mając na uwadze różnie stosowane nazewnictwo, należy pamiętać, że zawsze mamy do czynienia z „kodeksową” umową sprzedaży, której przedmiotem jest samochód. Zatem stosowanie innego nazewnictwa np. umowa kupna samochodu, umowa kupna-sprzedaży samochodu jest…

Zastrzeżenie prawa własności na fakturze
201604.29
Off
2

Zastrzeżenie prawa własności na fakturze

Dynamika rozwoju gospodarczego nieustannie skłania nas do korzystania z różnego rodzaju instrumentów prawnych. W drodze do sfinalizowania umowy często posiłkujemy się środkami, które mają uchronić nas przed brakiem wiarygodności kontrahenta oraz zapewnić bezpieczny przebieg samej transakcji. Ilość takich gwarancyjnych mechanizmów, które stanowią odstępstwo od powszechnie przyjętych zasad kontraktowania stale wzrasta, dlatego nieraz trudno uchwycić ich…

Kara umowna a odstąpienie od umowy
201602.29
Off
1

Kara umowna a odstąpienie od umowy

Zawierając umowę staramy się chronić swoje interesy wprowadzając do niej różnego rodzaju klauzule. Jednymi z najczęściej stosowanych są – kara umowna i odstąpienie od umowy. Jednak tutaj pojawia się problem, a mianowicie czy w przypadku odstąpienia od umowy możemy także żądać zapłaty kary umownej, np. z tytułu opóźnienia? Dlatego też w niniejszym artykule postaram się…

Zadatek a zaliczka
201602.19
Off
3

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka –  w języku potocznym zwykle zestawiamy ze sobą te pojęcia zamiennie, tymczasem okazuje się, że w odmienny sposób kształtują one sytuację prawną stron umowy. Na kanwie rozważań o minimalizowaniu ryzyka kontraktowego, czas odpowiedzieć na pytanie o podstawowe różnice między wskazanymi instytucjami. Relacja wierzyciel- dłużnik jest wpisana w realia obrotu gospodarczego. Każdy z…

Miarkowanie kary umownej
201602.16
Off
3

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej to instrument wzmacniający pozycję na pozór niesolidnego dłużnika. Obowiązujące przepisy stwarzają możliwość takiego ukształtowania treści postanowień umownych, aby został w nich oznaczony obowiązek zapłaty oznaczonej kwoty na wypadek niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania. Pora rozważyć, w jakiego rodzaju sytuacjach tego rodzaju zastrzeżenie mogłoby efektywnie służyć ochronie interesów majątkowych. Często brakuje nam…

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej
201510.27
Off
8

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej jest jedną z najczęściej zawieranych umów wśród przedsiębiorców reklamujących swoje usługi w sieci internet. Umowa o pozycjonowanie jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, wzajemną i odpłatną, a jej zawarcie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi umów. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do jej zawarcia, w szczególności do…

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
201509.16
Off
2

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz od umowy zawartej przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa unormowane zostało w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Akt ten, dążący do wzmocnienia pozycji konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcą, reguluje m.in. termin, formę, obowiązki stron oraz warunki ponoszenia kosztów przy wykonywaniu przez konsumenta tego…

Kto powinien zapłacić podwykonawcy za roboty budowlane
201509.12
Off
1

Kto powinien zapłacić podwykonawcy za roboty budowlane

Realizacja robót budowlanych oparta jest na unormowaniach Tytułu XVI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U. nr 16, poz. 93], (zwaną dalej w skrócie „Kodeksem cywilnym”) – Umowa o roboty budowlane. Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu,…

Umowa spółki partnerskiej – wzór z komentarzem
201509.11
Off
7

Umowa spółki partnerskiej – wzór z komentarzem

Spółka partnerska zgodnie z dyspozycją art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 jest spółka osobową,  która została  utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zgodnie z art. 86 § 2 ksh umowa spółki partnerskiej…

Umowa spółki jawnej – wzór z komentarzem
201508.20
Off
1

Umowa spółki jawnej – wzór z komentarzem

Umowa spółki jawnej wzór z komentarzem – niniejszy artykuł został poświęcony problematyce umowy spółki jawnej, w tym także został w nim przedstawiony przykładowy wzór umowy spółki jawnej. Spółka jawna zgodnie z dyspozycją art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 jest…