201509.11
Off
7

Umowa spółki partnerskiej – wzór z komentarzem

Spółka partnerska zgodnie z dyspozycją art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 jest spółka osobową,  która została  utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zgodnie z art. 86 § 2 ksh umowa spółki partnerskiej może być zawarta w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 91 ksh  umowa spółki partnerskiej obligatoryjnie powinna zawierać:

  1. Określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki. Obligatoryjnym elementem nazwy spółki partnerskiej jest określenie wolnego zawodu jaki będzie wykonywany w spółce. Jeżeli w ramach danej spółki partnerskiej wykonywany jest więcej niż jeden wolny zawód, firma spółki powinna wskazywać wszystkie wykonywane wolne zawody. [vide: Kodeks spółek handlowych. Komentarz Rodzynkiewicz Mateusz]. Katalog wolnych zawodów określa art. 88 ksh, nie jest to katalog zamknięty. Przykładem wolnego zawodu, który może być wykonywany w ramach spółki partnerskiej, a nie jest objęty w/w katalogiem jest chociażby  zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z dnia 18 lipca 2001 r.) – zawód psychologa.
  1. Przedmiot działalności spółki.Przedmiot działalności spółki powinien uwzględniać wykonywanie wolnego zawodu, ponieważ  spółka partnerska może zostać związana wyłącznie w celu wykonywania wolnego zawodu, zatem przedmiot działalności spółki nawet ubocznie nie może obejmować działalności gospodarczej nie mieszczącej się w ramach wykonywania wolnego zawodu. W zakresie określania przedmiotu działalności należy stosować przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
  1. Nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2; 
  1. W przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
  1. Firmę i siedzibę spółki.Firma spółki  powinna zawierać zgodnie z art. 90 ksh powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. p.” Siedzibą spółki partnerskiej może być miejsce zamieszkania, siedziba partnera lub partnerów  uprawnionych do reprezentacji spółki. Jeśli nie wszyscy partnerzy prowadzący sprawy spółki zamieszkują w tej samej miejscowości, siedzibę spółki partnerskiej może wyznaczać miejscowość stanowiąca centrum zarządzania spółką. Decyzja w tym zakresie należy do partnerów. [vide: Komentarz do kodeksu spółek handlowych Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof Autor komentarza do tyt. II dz. I roz. 1 art. 25: Krzysztof Strzelczyk]. Jeżeli natomiast spółka jest zarządzana i reprezentowana przez zarząd, odpowiednio ma zastosowanie  41 k.c., tj. określający siedzibę jako miejscowość, gdzie ma siedzibę organ zarządzający [vide: Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Komentarz do kodeksu spółek handlowych Andrzej Kidyba].Przy określaniu siedziby spółki nie ma konieczności podawania dokładnego adresu, a jego wprowadzenia do treści umowy może stwarzać w przyszłości problemy związane z koniecznością dokonywania zmian umowy w związku z każdorazową zmianą adresu spółki.
  1. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.Jeżeli partnerzy pominą ten element w umowie spółki, oznacza to, że umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Podobny skutek wywoła zawarcie umowy na czas życia partnera. Wówczas, każdy partner może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. [vide: Komentarz do kodeksu spółek handlowych Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof Autor komentarza do tyt. II dz. I roz. 1 art. 25: Krzysztof Strzelczyk].
  1. Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Wkład partnera do spółki może mieć charakter pieniężny bądź niepieniężny. W przypadku wkładów niepieniężnych mogą to być aporty, a także usługi, praca i prawa niezbywalne. Wśród wkładów możemy wyróżnić ponadto wkłady wnoszone na własność i wkłady oddane do korzystania. Wkład partnera może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw [vide: S. Sołtysiński, Kodeks, 2006, t. I, s. 443; również K. Wręczycka, Wniesienie nieruchomości na własność do spółek osobowych, Rejent 2004, nr 9, s. 103; Andrzej Kidyba Komentarz Kodeksu spółek handlowych ]. Wykonywanie w ramach Spółki wolnego zawodu, nie może być zarazem przedmiotem świadczenia przez partnerów usług na rzecz Spółki [vide: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2009 r. I FSK 876/2008 LexPolonica nr 2801822].

Wzór umowy spółki partnerskiej

 Autor artykułu oraz wzoru umowy

Radca Prawny Paweł Iwaniak

Zobacz także:

Wzór umowy spółki jawnej

Wzór umowy o pozycjonowanie strony internetowej