201510.27
Off
8

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej jest jedną z najczęściej zawieranych umów wśród przedsiębiorców reklamujących swoje usługi w sieci internet. Umowa o pozycjonowanie jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, wzajemną i odpłatną, a jej zawarcie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi umów. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do jej zawarcia, w szczególności do jej zawarcia nie jest wymagana żadna forma szczególna.

Umowa o pozycjonowanie charakteryzuje się dużym ryzykiem gospodarczym, zarówno po stronie Zleceniodawcy, jak i Zleceniobiorcy wynikającym z częstych zmian algorytmu według, którego są indeksowane strony internetowe w wyszukiwarkach internetowych. Ponadto pozycjonowanie strony internetowej jest procesem długofalowym i generującym koszty, dlatego też umowy tego typu są zawierane są zazwyczaj na czas określony bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania albo na czas nieokreślony z odpowiednio długim terminem wypowiedzenia. Zatem powyższa problematyka winna zostać uwzględniona w trakcie sporządzania tego typu umów.

W wyniku zawarcia umowy pozycjonowania Zleceniobiorca zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zaindeksowanie strony internetowej w wyszukiwarkach internetowych na pozycjach i dla słów kluczowych określonych w umowie. Przy wykonaniu przedmiotu umowy Zleceniobiorca musi uwzględniać treść regulaminów innych stron internetowych, a także nie może podejmować czynów nieuczciwej konkurencji np. poprzez wykorzystanie bliźniaczej domeny.

Zgodnie z dyspozycją art. 750 kodeksu cywilnego do umowy o pozycjonowanie strony internetowej stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia tj. art. 734-751 kodeksu cywilnego. Przez odpowiednie stosowanie należy rozumieć konieczność uwzględnienia specyfiki konkretnej sytuacji, może więc wchodzić w grę stosowanie określonych przepisów wprost, z dostosowującymi do okoliczności modyfikacjami, a nawet wyłączenie stosowania pewnych przepisów z uwagi na odmienne cechy danego przypadku, wynikające ze swobodnego ukształtowania przez strony stosunku prawnego. [vide: Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 stycznia 2008 r. V CSK 377/2007 LexPolonica nr 8134943]

Wynagrodzenie w umowie zlecenia przysługuje Zleceniobiorcy wyłącznie za staranne działanie. W odniesieniu do przyjmującego zlecenie prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą lub zawodową, a więc profesjonalnie (zawodowo) trudniącego się dokonywaniem czynności danego rodzaju, należytą staranność ocenia się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności (art. 355 § 2 k.c.). Istotne znaczenie odgrywa wówczas założenie posiadania przez zleceniobiorcę odpowiedniej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdolności przewidywania, znajomości stosunków danego rodzaju, których dotyczy zlecenie. [vide: Komentarz. Tom III. Zobowiązania Kodeks cywilny. – część szczególna. Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka E., Sokołowski]. Mając na uwadze powyższe przez staranne działanie w umowie o pozycjonowanie należy rozumieć utrzymanie strony internetowej dla słów kluczowych i pozycjach określonych w umowie.

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej jest co do zasady (jeśli strony umowy nie postanowiły w umowie inaczej) umową odpłatną zgodnie z treścią art. 735 § 1. Kodeksu cywilnego. Jeśli zatem strony nie ustaliły w umowie wynagrodzenia to zgodnie z 735 § 2. Kodeksu cywilnego należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Należy wówczas pamiętać, iż w ewentualnym procesie sądowym o ustalenia spornego wynagrodzenia, jeśli nie zostało ono określone w umowie niezbędny będzie dowód z opinii biegłego zgodnie, z treścią art. 278 kpc. [vide:  I ACa 78/2013 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, LexPolonica nr 8042127].

Wykonywanie usługi pozycjonowania wiąże się z określonymi wydatkami po stronie Zleceniobiorcy, które ze względu na ich specyfikę oraz ich poufny charakter w powinny obciążać właśnie Zleceniobiorcę. Zatem konieczne ze względu na treść art. 743 kodeksu cywilnego jest uregulowanie tej kwestii tak jak zostało to uczynione w prezentowanym przez nas wzorze umowy o pozycjonowanie strony internetowej.

W celu uniknięcia nieporozumień pomiędzy stronami umowy konieczne jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy, w tym zasad wynagradzania. W pierwszej kolejności strony powinny określić wyszukiwarkę, której to analiza wyników stanowić będzie podstawę rozliczeń pomiędzy stronami. Nieokreślenie w umowie wyszukiwarki może prowadzić do nieporozumień pomiędzy stronami, gdyż każda wyszukiwarka indeksuje strony internetowe w odmienny sposób, a wypozycjonowanie strony internetowej w niszowej wyszukiwarce może nie mieć żadnego znaczenia gospodarczego dla Zleceniodawcy. We wzorze umowy określono wyszukiwarkę google.pl jako najczęściej stosowana przez internautów i oddającą w najbardziej obiektywny sposób wyniki działań pozycjonujących zleceniobiorcy.

Prezentowany przez nas wzór umowy o pozycjonowanie strony internetowej przewiduje naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. Konstrukcję opóźnienia należy odróżnić od często stosowanej w jej miejsce zwłoki w płatności, w której to dodatkowo musi zaistnieć element winy w opóźnieniu się z zapłatą wynagrodzenia. Zatem z punktu widzenia ochrony interesów Zleceniobiorcy konstrukcja umowy w której naliczane są odsetki za opóźnienie, a nie za zwłokę jest korzystniejsza, gdyż nierzetelny Zleceniodawca nie będzie mógł się zasłaniać brakiem winy w opóźnieniu się z zapłata wynagrodzenia.

Poniżej wzór umowy o pozycjonowanie strony internetowej do pobrania (wzór umowy w większym zakresie chroni prawa Zleceniodawcy).

Wzór umowy o pozycjonowanie strony internetowej

Autor artykułu oraz wzoru umowy

Radca Prawny Paweł Iwaniak

Zobacz także:

Umowa sprzedaży samochodu – bezpłatny wzór umowy do pobrania.