Nasza kancelaria stale współpracuje z szerokim gronem specjalistów, co pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi prawne i doradcze. W zakresie naszych kompetencji leżą zarówno sprawy związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, jak i cywilnym, podatkowym czy administracyjnym. Pomagamy również w kwestii dochodzenia odszkodowań oraz w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami.

Zakres usług naszej kancelarii jest naprawdę szeroki. Od odszkodowań i zadośćuczynień, poprzez ubezpieczenia majątkowe i osobowe, prawo własności intelektualnej i dobra osobiste, aż po prawo budowlane, prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze czy sprawy związane z nieruchomościami oraz działalnością spółek, fundacji i stowarzyszeń. Poniżej znajduje się pełna lista obszarów naszej działalności.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

1. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych mających na celu zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń pieniężnych od sprawcy deliktu lub od zakładu ubezpieczeń.
2. Reprezentowanie Klientów względem zakładów ubezpieczeń oraz sprawców deliktów oraz przed sądami powszechnymi.
3. Prowadzenie negocjacji mających na celu uzyskanie odszkodowania bez postępowania sądowego na drodze polubownej.
4. Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz innych świadczeń pieniężnych.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

1. Doradztwo prawne przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego.
2. Sporządzanie i opiniowanie umów ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.
3. Reprezentacja Klientów na etapie postępowań likwidacyjnych, a następnie postępowania sądowego w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i inne świadczenia pieniężne.

Prawo kontraktowe

1. Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie realizacji umów.
3. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów.
4. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

1. Doradztwo prawne i podatkowe z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz know-how.
2. Sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia

1. Zakładanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.
2. Pomoc przy zakładaniu spółek zagranicznych.
3. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń.
4. Kompleksowa obsługa prawna i rachunkowa spółek, oddziałów, fundacji i stowarzyszeń.
5. Likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.
6. Doradztwo prawne i podatkowe dla wspólników i akcjonariuszy.

Obsługa prawna branży IT

1. Obsługa prawna portali internetowych, sklepów internetowych oraz innych podmiotów świadczących swoje usługi online.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie praw autorskich i pokrewnych, przetwarzania danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów licencyjnych.
3. Sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, instrukcji przetwarzania danych osobowych, polityk prywatności,  polityk bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz umów licencyjnych.
4. Reprezentowanie Klientów przed GIODO.
5. Doradztwo prawne w zakresie zawierania umów  drogą elektroniczną.
6. Ochrona tożsamości podmiotów gospodarczych, w tym znaków towarowych, logo oraz nazw domen internetowych.
7. Przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu IT.

Prawo konsumenckie

1. Doradztwo prawne w zakresie planowanych działań związanych z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim.
2. Tworzenie regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży/świadczenia usług, spełniających wszystkie wymogi w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.
3. Ochrona konsumenta, w tym niedozwolone postanowienia umowne i praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
4. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu ochrony konkurencji i praw konsumenta.
5. Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności za produkt i roszczeń gwarancyjnych.

Nieruchomości
1. Doradztwo prawne i podatkowe przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości.
2. Sporządzanie umów dzierżawy, najmu i innych związanych z nieruchomościami.
3. Opiniowanie umów związanych z nieruchomościami oraz doradztwo związane z ich wykonaniem.
4. Analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie usunięcia negatywnych rezultatów takiej analizy.
5. Doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych.
6. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.
Dobra osobiste

1. Doradztwo prawne przy naruszeniach dóbr osobistych.
2. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Prawo budowlane

1. Doradztwo prawne z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.
2. Reprezentowanie Klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Prawo pracy

1. Sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich, umowy o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i polityk w sprawach zatrudnienia, etc.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie kształtowania polityki zatrudnienia w firmie.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są spory pracownicze, w tym reprezentowanie pracodawców i pracowników, przed sądami pracy.
4. Doradztwo prawne dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Ubezpieczenia społeczne i optymalizacja ZUS

1. Doradztwo prawne z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2. Doradztwo prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku płacenia ZUS.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń społecznych.

Doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa

1. Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.
2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie realizacji umów.
3. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów.
4. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

1. Doradztwo prawne i podatkowe z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz know-how.
2. Sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
3. Kompleksowa obsługa prawna postępowań sądowych z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Zostaw komentarz