Odszkodowanie za zakażenie szpitalne
201512.04
Off
4

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne jest świadczeniem, którego pacjent lub osoba z personelu medycznego może domagać się w przypadku zakażenia, które wystąpiło na skutek pobytu w szpitalu lub innej placówce medycznej. Ustawowa definicja zakażenia szpitalnego zawarta została w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [Dz.U….

Kiedy organ podatkowy może nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności?
201512.02
Off
2

Kiedy organ podatkowy może nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności?

Zasadą jest, iż od decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym przysługuje odwołanie do organu podatkowego wyższej instancji. Takie odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Regułą zatem jest, iż decyzje podatkowe są nieostateczne przed upływem wskazanego czternastodniowego terminu. Natomiast decyzja nieostateczna nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów…

Zadośćuczynienie za błąd medyczny
201511.24
Off
2

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Zadośćuczynienie za błąd medyczny stanowi pieniężną rekompensatę za cierpienie fizyczne oraz psychiczne wynikające z popełnionego błędu medycznego. Poszkodowany ma prawo dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny niezależnie od odszkodowania oraz renty z tego tytułu. Podstawową przesłanką domagania się zadośćuczynienia za błąd medyczny jest doznanie szkody niemajątkowej (krzywdy) wynikającej ze zdarzenia medycznego, jakiej poszkodowany pacjent doznał na…

Na czym polega samofakturowanie ?
201511.23
Off
2

Na czym polega samofakturowanie ?

Zasady wystawiania faktur są uregulowane w Rozdziale I Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.), zwana dalej jako ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i…

Odszkodowanie za błąd medyczny
201511.10
Off
4

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny, zwany również błędem lekarskim lub błędem w sztuce lekarskiej, przysługuje każdemu, kto wskutek działania lub zaniechania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, doznał szkody. W polskim systemie prawnym brak legalnej definicji błędu medycznego. Pojęcie to jest szeroko omawiane przez przedstawicieli doktryny oraz przez judykaturę. Zgodnie z…

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej
201510.27
Off
8

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej jest jedną z najczęściej zawieranych umów wśród przedsiębiorców reklamujących swoje usługi w sieci internet. Umowa o pozycjonowanie jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, wzajemną i odpłatną, a jej zawarcie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi umów. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do jej zawarcia, w szczególności do…

Renta z polisy OC sprawcy wypadku
201510.16
Off
7

Renta z polisy OC sprawcy wypadku

Renta z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje poszkodowanemu, który wskutek wypadku drogowego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 444 § 2 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16…

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku
201510.12
Off
4

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje przysługuje każdej osobie poszkodowanej w wyniku  wypadku drogowego, która poniosła z tego tytułu szkodę – majątkową lub osobową. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152…

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym
201510.09
Off
3

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym

Zgodnie z art. 445 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”], w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężna tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,. Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wypadku drogowym przysługuje…

Doręczenie zastępcze w Ordynacji podatkowej
201510.07
Off
2

Doręczenie zastępcze w Ordynacji podatkowej

Doręczanie korespondencji jest czynnością mającą istotne znaczenie w postępowaniu cywilnym czy karnym, ale również podatkowym. Z faktu prawidłowego doręczenia pisma jego adresatowi zazwyczaj wywodzone są daleko idące skutki, w postaci chociażby rozpoczęcia biegu terminu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwana…

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
201510.07
Off
1

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

Możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych przez ubezpieczonego przewidziana została w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 [zwanej dalej: „ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych]. Oprócz…

Renta po śmierci osoby bliskiej
201510.05
Off
4

Renta po śmierci osoby bliskiej

Przesłanki roszczenia o rentę po śmierci osoby bliskiej zostały uregulowane w art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Na mocy tego przepisu osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody…

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
201510.02
Off
3

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Instytucja zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej uregulowana jest w art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Zgodnie z tym przepisem sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  Zadośćuczynienie za śmierć…

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
201509.24
Off
1

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie uwarunkowane jest spełnieniem ustawowych przesłanek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Przesłanki nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie zostały szczegółowo uregulowane w art. 172 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym to samoistny posiadacz nieruchomości nie będący…

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
201509.18
Off
3

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Łacińska paremia in dubio pro tributario oznacza obowiązek rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Jest odpowiednikiem obowiązującej od wielu lat na gruncie formalnego prawa karnego  zasady in dubio pro reo, oznaczającej obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego. Jakie zmiany niesie ze sobą wprowadzenie tej zasady do ustawy…

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
201509.16
Off
2

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz od umowy zawartej przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa unormowane zostało w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Akt ten, dążący do wzmocnienia pozycji konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcą, reguluje m.in. termin, formę, obowiązki stron oraz warunki ponoszenia kosztów przy wykonywaniu przez konsumenta tego…

Jak skutecznie znieść współwłasność
201509.14
Off
1

Jak skutecznie znieść współwłasność

Żeby odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie znieść współwłasność, należy w pierwszej kolejności omówić istotę współwłasności oraz jej rodzaje. Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”), współwłasność stanowi przysługiwanie kilku osobom niepodzielnego prawa własności tej samej rzeczy. Współwłasność może mieć charakter współwłasności łącznej albo współwłasności…

Kto powinien zapłacić podwykonawcy za roboty budowlane
201509.12
Off
1

Kto powinien zapłacić podwykonawcy za roboty budowlane

Realizacja robót budowlanych oparta jest na unormowaniach Tytułu XVI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U. nr 16, poz. 93], (zwaną dalej w skrócie „Kodeksem cywilnym”) – Umowa o roboty budowlane. Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu,…

Umowa spółki partnerskiej – wzór z komentarzem
201509.11
Off
7

Umowa spółki partnerskiej – wzór z komentarzem

Spółka partnerska zgodnie z dyspozycją art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 jest spółka osobową,  która została  utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zgodnie z art. 86 § 2 ksh umowa spółki partnerskiej…